Richtlijnen voor het gebruik van de Dr. de Cock-fundatie

 

Wie mogen gebruik maken van de Fundatie?

Criteria voor subsidieverlening zijn dat de subsidiënt:

a. ofwel student is, ingeschreven bij een studierichting binnen de indologie, aan de Universiteit van Leiden of een andere Nederlandse universiteit;

b. ofwel medewerker is, werkzaam op het gebied van de indologie, aan de Universiteit van Leiden of een andere Nederlandse onderzoeksinstelling.

 

Overige eisen aan de aanvraag

De aanvraag wordt verder beoordeeld op de volgende criteria:

c. de wetenschappelijke activiteit, waarvoor de aanvraag wordt ingediend, moet met indologie verband houden;

d. in de aanvraag dienen het doel en de omvang van de wetenschappelijke activiteit te worden aangegeven, alsmede het beoogde resultaat;

e. de toelichting bij het aan te vragen bedrag in de vorm van een begroting;

f. de akkoordverklaring met rapportage-eisen (zie hieronder).

 

De aanvraag dient schriftelijk of per e-mail bij het bestuur van de VVIK te worden ingediend.

 

Rapportage aan het Bestuur

Het bestuur verlangt een korte schriftelijke rapportage (max. 500 woorden) over het onderzoek (doel, opzet en uitvoering) en de resultaten ervan, ten behoeve van de VVIK Nieuwsbrief. Het verslag dient binnen twee maanden na beëindiging van de wetenschappelijke activiteit bij het bestuur ingediend te worden.

 

Indicatie toe te kennen bedrag

De hoogte van een eventueel toe te kennen subsidie is afhankelijk van de totaal begrote kosten en bedraagt maximaal € 650,- (peildatum januari 2010) per aanvraag.

 

Hoe vaak kan men een subsidie verkrijgen?

Men kan maximaal twee maal subsidie ontvangen uit het fonds.